top of page

Privacyverklaring

 

Caelestis, gevestigd aan Ludenlaan 1, 3941 CN te Doorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze is weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Dick van der Mark (functionaris gegevensbescherming)
Ludenlaan 1, 3941 CN Doorn
debekendeweg@dickvandermark.nl
www.caelestis.nl


I Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

 


II Verwerking

a. grondslag
Wij verwerken uitsluitend de gegevens die je ons verstrekt om te kunnen voldoen aan je
verzoek tot informatie al dan niet via nieuwsbrieven, het inschrijven voor de opleiding of
andere activiteiten die Caelestis organiseert, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
en je te informeren over wijzigingen van onze diensten.


b. aard van de gegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens,


c. minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen toegepast die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, denk aan providers b.v., hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Caelestis.
Als wij wettelijk verplicht zijn gegevens te verwerken en te delen, zoals bijvoorbeeld in het
geval van belastingaangifte, dan zal dat uiteraard gebeuren.


III Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die geen inbreuk maken op je privacy gebruiken wij
uitsluitend voor het goed functioneren van de website. Alleen technische en functionele
cookies en analytische cookies worden gebruikt. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat.

 


IV Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn die afhankelijk is van de geboden
dienst. Wanneer je informatie hebt aangevraagd dan ontvang je de nieuwsbrief op gezette
tijden. Het is altijd mogelijk je hiervoor uit te schrijven via de link die in de mail aangegeven
staat.
Informatie van jou als student blijft in ieder geval bewaard tot het einde van je studie. Het is
mogelijk om daarna op de verzendlijst te blijven als je informatie over vervolgtrajecten wilt
ontvangen.


V Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt
het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek m.b.t. je
rechten.

 


VI Beveiliging van de gegevens
Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met Caelestis. Een en ander is eveneens omschreven in de algemene
voorwaarden die op de site te vinden is.

bottom of page