top of page

algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden hebben betrekking op Caelestis, School voor Bewustzijn en Spiritualiteit

 

I Uitgangspunten beroepsopleiding

Caelestis is opgericht om jou, als student, op te leiden tot professioneel astroloog. Daartoe verzorgt de school lessen en evenementen die erop gericht zijn persoonlijke bewustwording te bevorderen, contact te leren maken met eigen weten en gelegenheid te bieden kennis en vaardigheden op te doen om de astrologie op professionele wijze te kunnen beoefenen volgens de daartoe gelden criteria. Juist omdat bewustwording een breder veld is dan dat van beoefenaar van de astrologie, krijg je verschillende vakken die niet beperkt zijn tot het vak astrologie alleen. In die zin zou je de school ‘een levensschool’ kunnen noemen. Voor de astrologie gelden de landelijke eindtermen, zoals vastgelegd bij de beroepsverenigingen ASAS en AVN. Tevens hanteren wij de kwalificatiestructuur voor Astrologie onderwijs (op aanvraag verkrijgbaar) In de studiegids is de inhoud van de opleiding nader beschreven. Caelestis kiest ervoor om lessen te verzorgen die ‘live’ d.i. in groepsverband plaats vinden. In het samenzijn is het veld waarin de magie van wederzijds delen van intuïtie, kennis en ervaring kan plaatsvinden, het sterkst aanwezig. Mocht op enig moment het samenkomen door (overheids)maatregelen niet mogelijk zijn, dan zullen de lessen vanaf dat moment online gegeven worden ten behoeve van degenen die niet aanwezig kunnen zijn of voor de hele groep als samenkomen op de leslocatie onmogelijk is geworden. Om jouw persoonlijke begeleiding te waarborgen, zal in zo’n situatie de individuele online ondersteuning naar behoefte worden uitgebreid.

 

II Inschrijving

Inschrijving voor de opleiding zet je in gang door middel van het insturen van het intakeformulier. Na ontvangst krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierna kan je, als de intake voor beide partijen positief is verlopen, de inschrijving voortzetten door de studieovereenkomst ondertekend in te sturen. Als het eenmalige inschrijfgeld van €50 ontvangen is, dan ben je officieel ingeschreven en heb je recht op deelname en de plicht tot betaling van het studiejaar. Als de studieovereenkomst is opgestuurd, dan geldt een wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen je de aanmelding nog kan annuleren. Daarna ben je het lesgeld verschuldigd. Het moment van ontvangst van de studieovereenkomst en de betaling is bepalend voor de toelating in het geval het maximum aantal deelnemers voor een leerjaar wordt overschreden.

 

III Annulering

Mocht bij onvoldoende aanmelding een lesjaar niet starten op de geplande datum, dan kan de start van het lesjaar doorgeschoven worden naar een later tijdstip. Mocht het studiejaar in het geheel (live c.q. online) geen doorgang vinden, dan wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Je verplicht je door inschrijving tot betaling van het studiegeld voor het betreffende leerjaar, ongeacht absentie tijdens een of meerdere lesuren of een besluit van jou tot beëindiging c.q. onderbreking van de studie gedurende het lopende studiejaar.

 

IV Kosten en data

De kosten van de opleiding en de lesdata worden jaarlijks vastgesteld. Evt. veranderingen in de hoogte van het studiegeld worden bekend gemaakt vóór 1 juni van het lopende studiejaar. De studie en daarmee de plicht tot betaling wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 15 juni aangeeft te willen stoppen met ingang van het nieuwe studiejaar. Het lesprogramma met data en de factuur voor het lesgeld, ontvang je voorafgaand aan de start van de lessen. Het lesgeld dient voor 1 oktober in zijn geheel te zijn betaald, tenzij er schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen de opleider en jou over gespreide betaling. In dat geval moet het totale bedrag vóór aanvang van de laatste les van het studiejaar zijn overgemaakt. De opleiding is als beroepsopleiding vrijgesteld van betaling van omzetbelasting. Mocht de overheid beslissen dat deze vrijstelling komt te vervallen, dan worden deze extra kosten door berekend aan de studenten. 

V Aanwezigheid

De school verplicht zich de lessen te verzorgen volgens het van tevoren bekend gemaakte rooster per leerjaar. De lessen worden gegeven in de aangegeven locatie. Mochten de lessen geen doorgang kunnen vinden vanwege (overheids)maatregelen die van toepassing zijn op de groep als geheel of op specifieke regio’s of individuen, dan worden de lessen online voortgezet waarmee de opleiding voldoet aan haar verplichting tot het verzorgen van onderwijs. In deze gevallen zal de opleiding zorgen voor opnamen van de les in beeld en geluid, zodat iedereen adequaat het programma kan volgen. Wanneer onverhoopt de les door ziekte van de docent geen doorgang kan vinden, dan zal een andere docent de les waarnemen als het (nog) mogelijk is dit te regelen. Zo niet, dan zal z.s.m. een datum worden voorgesteld waarop de les als nog wordt gegeven. Wanneer je afwezig bent, meld dat dan bij voorkeur vóór aanvang van de les. Er bestaat de mogelijkheid de les te laten opnemen, zodat het geluidsmateriaal als nog kan worden afgeluisterd. (Zie ook de privacy regels en copyrights) Om te kunnen doorstromen naar een volgend leerjaar mag je in principe maximaal 25% van de lessen missen. In overleg wordt er altijd gekeken naar de aard van de absenties en de mogelijkheden die er zijn om een eventuele achterstand te kunnen inlopen.

 

VI Aansprakelijkheid

Een mogelijke aansprakelijkheid van de opleider of gastdocent, voortvloeiend uit verwijtbaar niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst is beperkt tot een maximum dat gelijk is aan het lesgeld van dat jaar. Tijdens de opleiding leert de student veel over zichzelf. Het is van belang dat de student verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen welzijn en psychisch evenwicht. Mocht hier aanleiding toe zijn, dan kan de opleiding ondersteuning bieden of verwijzen naar een deskundige buiten de opleiding, maar de student is zelf verantwoordelijk voor alles wat in het ontwikkelingsproces naar voren komt en helder wordt. Wanneer de student fysieke en/of psychische klachten heeft welke consequenties kunnen hebben voor de studie, het bijwonen van de lessen of anderszins van invloed zijn op de groep of medestudenten, dan dienen deze van te voren gemeld te worden aan de opleider. Deze zal een afweging maken of het deelnemen aan de opleiding mogelijk is.

VII Opdrachten

In elk jaar krijg je opdrachten, evaluaties en formatieve toetsen. Aan het begin van het studiejaar ontvang je hiervan een overzicht. Alle opdrachten zijn erop gericht om meer helderheid te krijgen over jouw beheersing van vaardigheden en kennis, terwijl de evaluaties bedoeld zijn om te reflecteren op je eigen ontwikkeling en de weg die je hierin bewandeld. Formatieve toetsen zijn opdrachten die je maakt niet om beoordeeld te worden, maar om zelf uit te zoeken welke kennis en vaardigheden er wel en welke niet geïntegreerd zijn. Vanaf het derde jaar bestaat de mogelijkheid om het examendossier op te bouwen. (zie het reglement voor toetsing en afsluiting)

VIII Studiebegeleiding 

Als student mag je van de opleiding verwachten dat naast de gebruikelijke begeleiding in en naast de lessen door één van de docenten extra tijd voor begeleiding wordt vrijgemaakt in het geval dat je dit aangeeft. Deze begeleiding geldt niet alleen voor de lesstof, maar ook in geval er externe redenen zijn waardoor de studie tijdelijk niet verloopt zoals gewenst. Astrologie studeren kan in mensen veel losmaken. Hoewel het geen therapie opleiding is, zal de school haar uiterste best doen om met jou in de mate waarin dit gewenst is, in contact te blijven over de processen die zich kunnen voordoen. Zeker in geval dat de noodzaak er is om onlinelessen te geven, zal de persoonlijke begeleiding extra aandacht krijgen. Als je als student een consult bij een van de docenten wilt hebben welke qua inhoud niet onder studiebegeleiding valt, dan geven zij korting op de normale tarieven. Vraag naar de regeling.

 

IX Privacy

Alle informatie die met de school c.q. de docenten gedeeld wordt door belangstellenden, studenten of oud-studenten zal vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen nooit met derden binnen of buiten de school gedeeld worden, tenzij daar een duidelijk omschreven doel voor is en dan alleen met toestemming van de betrokkenen. (zie het privacyreglement op de site) De opleiding is er op gericht om tot zelfontdekking te komen. De persoonlijke informatie die als gevolg daarvan in de groep wordt ingebracht, is eveneens strikt vertrouwelijk en dient dan ook binnen de groep te blijven. Deze regel geldt zowel voor docenten als voor studenten. Daarnaast valt het werken met horoscopen eveneens onder de privacyregels. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens van de cliënt staan centraal. Horoscopen van derden mogen pas gebruikt worden na toestemming van de betrokkenen of wanneer de gegevens ervan volledig geanonimiseerd zijn, zodat deze niet herleid kunnen worden tot specifieke personen. Zowel voor de school c.q. de docenten als ook voor studenten geldt dat dossiers en computers met informatie over cliënten voor onbevoegden adequaat beveiligd moeten zijn en waar mogelijk geanonimiseerd. Wanneer je als student de opleiding verlaat, kan je vragen of je NAW-gegevens bewaard kunnen blijven om nieuwsbrieven te kunnen ontvangen over bij- en nascholing e.d. Uiteraard kan je aangeven dat al jouw gegevens gewist worden uit het bestand van de school uitgezonderd die gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat voor de school. Caelestis onderschrijft de beroepscode die opgesteld is door de gezamenlijke vakverenigingen. Daarin wordt het handelen van de (toekomstige) beroepsbeoefenaar in het kader van de privacy behandeld. Zie voor meer informatie de website van de ASAS.

 

X Copyright

Het lesmateriaal dat standaard digitaal wordt uitgereikt en eventuele gedeelde Power Points als ook de papieren versies ervan worden eigendom van de student, maar het copyright blijft bij de auteur. Eveneens geldt dit voor (examen)werkstukken van studenten. Het materiaal mag alleen gebruikt worden voor eigen gebruik tijdens de studie. Het is niet toegestaan om materiaal van Caelestis of één van docenten openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder toestemming van de auteur(s). In het geval dat er opnamen van de lessen worden gemaakt, zijn ook deze uitsluitend voor intern gebruik. De geluidsbestanden mogen niet gedeeld worden met derden.

 

XI Geschillen

In het geval dat je als student een klacht hebt ten aanzien van de opleiding, dan gaan we er vanuit dat je die in brengt in overleg met de betrokken docent of opleider. Als dit overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kan je deze klacht schriftelijk indienen bij de opleider. Binnen een week ontvang je dan een ontvangstbevestiging of er wordt, afhankelijk van de situatie, meteen overleg gepleegd met jou om tot een redelijke oplossing te komen. Klachten worden in ieder geval binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht de aard van de klacht aanleiding geven tot een langere termijn van afhandeling, dan zal daar zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van gegeven worden aan de klager. Daarin zal een termijn worden genoemd waarbinnen de klacht afgehandeld is en daarin zal een motivatie van de verlenging van de procedure worden gegeven. Geschillen waarvan is gebleken dat die niet in onderling overleg op te lossen zijn, kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de ASAS. De klacht moet dan schriftelijk worden ingediend bij één van de vakverenigingen. De uitslag van de geschillencommissie van die vereniging is bindend voor beide partijen. Binnen 4 weken zal Caelestis uitvoering geven aan de conclusies van die commissie.

 

Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld met in achtneming van de regels van de privacy. Klachten en de daarover gevoerde correspondentie worden door de opleiding gedurende 7 jaar bewaard.

 

XII Diversen

Caelestis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in rooster, locatie, opzet en inhoud van de activiteiten als daar dwingende redenen toe zijn. Indien een student naar oordeel van de docenten de goede orde en voortgang belemmert, kan de opleiding eenzijdig de overeenkomst met de betreffende student ontbinden. Restitutie van het betaalde lesgeld is dan niet mogelijk.

 

De student wordt geacht de studieovereenkomst en de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan met de bepalingen voor deelname.

bottom of page