algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden hebben betrekking op Caelestis, School voor Bewustzijn en Spiritualiteit

 

I Inhoud van de opleiding met betrekking tot het vak astrologie

Voor de astrologie gelden de landelijke eindtermen, zoals vastgelegd bij de beroepsverenigingen ASAS en AVN. Tevens hanteren wij de kwalificatiestructuur voor Astrologie onderwijs (op aanvraag verkrijgbaar)

In de studiegids is de inhoud van de opleiding beschreven.

 

II Inschrijving

Inschrijving voor de opleiding zet je in gang door middel van het insturen van het intakeformulier. Na ontvangst krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierna kan je, als de intake positief is verlopen en er een positief advies door de opleider is gegeven, de inschrijving voortzetten door de studieovereenkomst ondertekend op te sturen. Als het eenmalige inschrijfgeld van € 50 ontvangen is, dan ben je ingeschreven en heb je recht op deelname en de plicht tot betaling van het studiejaar.

Als de studieovereenkomst is opgestuurd, dan geldt een wettelijke termijn van 14 dagen waarbinnen je de aanmelding nog kan annuleren. Daarna ben je het lesgeld verschuldigd. 

Het moment van ontvangst van het inschrijfformulier de studieovereenkomst en de betaling is bepalend voor de toelating in het geval het maximum aantal deelnemers voor een leerjaar wordt overschreden.

 

III Annulering

Mocht bij onvoldoende aanmelding een lesjaar niet starten op de geplande datum, dan kan de start van het lesjaar doorgeschoven worden naar een later tijdstip. 

Mocht het studiejaar in het geheel geen doorgang vinden, dan wordt het inschrijfgeld terugbetaald.

Voor de opleiding geldt, dat iedere deelnemer zich financieel verplicht voor een heel studiejaar, ongeacht absentie tijdens een of meerdere lesuren of een besluit van de student tot beëindiging c.q. onderbreking van de studie gedurende het lopende studiejaar.

 

IV Kosten en data

De kosten van de opleiding en de lesdata worden jaarlijks vastgesteld. Evt. prijsverhogingen worden jaarlijks bekend gemaakt vóór 1 juni.

De studie en daarmee de plicht tot betaling wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij je vóór 15 juni aangeeft te willen stoppen met ingang van het nieuwe studiejaar.

Het lesprogramma met data en de factuur voor het lesgeld, ontvang je voorafgaand aan de start van de lessen.

Het lesgeld dient voor 1 oktober in zijn geheel te zijn betaald, tenzij er schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen de opleider en jou over gespreide betaling. In dat geval moet het totale bedrag vóór aanvang van de laatste les van het studiejaar  zijn overgemaakt.

De opleiding is als beroepsopleiding vrijgesteld van betaling van omzetbelasting. Mocht de overheid beslissen dat deze vrijstelling komt te vervallen, dan worden deze extra kosten door berekend aan de studenten.

In principe is het mogelijk de kosten die je maakt voor de studie op te geven bij de belastingaangifte als studiekosten voor beroep. 

 

V Aanvullende kosten

Je krijgt in de loop van de jaren adviezen over boeken die het bestuderen waard zijn. Aan jou de keuze om deze aan te schaffen of te lenen. 

In het tweede jaar wordt de aanschaf van astrologische software sterk aanbevolen. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de keuze die je maakt. Adviezen worden op maat gegeven. Goede programma’s hoeven tegenwoordig niet duur te zijn

In het derde jaar is de aanschaf van een efemeriden verplicht. De kosten daarvan bedragen ca € 50. 

Het eerste en het derde jaar hebben in juni een gezamenlijk afsluitend weekend in centrum Athanor. Dit duurt van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag. 

Omdat de kosten voor een all-in verblijf mede afhankelijk zijn van de prijs die het centrum berekent, zal het exacte bedrag in de loop van het studiejaar bekend worden gemaakt. Als richtlijn kan je op een bedrag van circa € 270 rekenen. De kosten voor dit weekend moeten vóór 1 maart van het lopende studiejaar overgemaakt zijn. Ze kunnen echter worden meegenomen in de termijnen van de gespreide betaling als je dat wilt.

Mocht je onverhoopt niet, of slechts gedeeltelijk, kunnen deelnemen aan het trainingsweekend, dan geldt de volgende annuleringsregeling:

Vanaf 6 maanden voor aanvang van het weekend ben je 15% verschuldigd, vanaf 3 maanden 35%, vanaf 2 maanden 65% en vanaf 1 maand van te voren ben je 100% van de kosten verschuldigd.

 

VI Aanwezigheid

Wanneer onverhoopt de les door ziekte van de docent geen doorgang kan vinden, dan zal een andere docent de les waarnemen als het nog mogelijk is dit te regelen. Zo niet, dan zal z.s.m. een datum worden voorgesteld waarop de les als nog wordt gegeven.

Wanneer je afwezig bent, meld dat dan bij voorkeur vóór aanvang van de les. Er bestaat de mogelijkheid de les te laten opnemen, zodat het geluidsmateriaal als nog kan worden afgeluisterd. (Zie ook de privacy regels en copyrights) 

Om te kunnen doorstromen naar een volgend leerjaar mag je in principe maximaal 25% van de lessen missen. In overleg wordt er altijd gekeken naar de aard van de absenties en de mogelijkheden die er zijn om een eventuele achterstand te kunnen inlopen. 

 

VII Studie begeleiding 

Als student mag je van de opleiding verwachten dat naast de gebruikelijke begeleiding in en naast de lessen op verzoek door één van de docenten extra tijd voor begeleiding wordt vrijgemaakt in het geval dat je dit aangeeft. 

Dit geldt niet alleen voor astrologische kennis, maar ook wanneer er externe redenen zijn waardoor de studie tijdelijk niet verloopt zoals gewenst.

Als je als student een consult bij een van de docenten wilt hebben die niet onder studiebegeleiding vallen, dan geven we korting op de normale tarieven. Vraag naar de regeling.

 

VIII Privacy

Alle informatie die met de school c.q. de docenten gedeeld wordt door belangstellenden, studenten of oud-studenten zal vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen nooit met derden binnen of buiten de school gedeeld worden, tenzij daar een duidelijk omschreven doel voor is en dan alleen met toestemming van de betrokkenen. 

De opleiding is er op gericht om tot zelfontdekking te komen. De persoonlijke informatie die als gevolg daarvan in de groep wordt ingebracht wordt eveneens als strikt vertrouwelijk gezien en dient dan ook binnen de groep te blijven. Deze regel geldt zowel voor docenten als voor studenten. 

Daarnaast valt het werken met horoscopen eveneens onder de  privacy regels. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens van de cliënt staan centraal. Horoscopen van derden mogen pas gebruikt worden na toestemming van de betrokkenen of wanneer de gegevens ervan volledig geanonimiseerd zijn, zodat deze niet herleid kunnen worden tot specifieke personen. 

Zowel voor de school c.q. de docenten als ook voor studenten geldt dat dossiers en computers met informatie over cliënten voor onbevoegden adequaat beveiligd moeten zijn en waar mogelijk geanonimiseerd.

Wanneer je als student de opleiding verlaat, kan je vragen of je NAW-gegevens bewaard kunnen blijven om nieuwsbrieven te kunnen blijven ontvangen over bij- en nascholing e.d. Uiteraard kan je aangeven dat al jouw gegevens gewist worden uit het bestand van de school uitgezonderd die gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat voor de school.

 

Caelestis onderschrijft de beroepscode die opgesteld is door de gezamenlijke vakverenigingen. Daarin wordt het handelen van de (toekomstige) beroepsbeoefenaar in het kader van de privacy behandeld. (Zie voor meer informatie de website van de ASAS)

 

IX Copyright

Het lesmateriaal dat wordt uitgereikt gedurende de studie (evt. ook digitale versies zoals Power Points) wordt eigendom van de student, maar het copyright blijft bij de auteur. Eveneens geldt dit voor (examen)werkstukken van studenten.

Het materiaal mag alleen gebruikt worden voor eigen gebruik tijdens de studie. Het is niet toegestaan om materiaal van Caelestis of één van docenten openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder toestemming van de auteur(s). 

In het geval dat er opnamen van de lessen worden gemaakt, dan zijn ook deze uitsluitend voor intern gebruik. De geluidsbestanden mogen niet gedeeld worden met derden.

 

X Geschillen

In het geval dat je als student een klacht hebt ten aanzien van de opleiding, dan kan je deze klacht schriftelijk indienen bij de opleider. Binnen een week ontvang je dan een ontvangstbevestiging of er wordt, afhankelijk van de situatie, meteen overleg gepleegd met jou om tot een redelijke oplossing te komen.

Klachten worden in ieder geval binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht de aard van de klacht aanleiding geven tot een langere termijn van afhandeling, dan zal daar zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van gegeven worden aan de klager. Daarin zal een termijn worden genoemd waarbinnen de klacht afgehandeld is en daarin zal een motivatie van de verlenging van de procedure worden gegeven.

 

Eventuele geschillen waarvan is gebleken dat die niet in onderling overleg op te lossen zijn, kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van een vakvereniging naar keuze. (ASAS/AVN) De klacht moet dan schriftelijk worden ingediend bij één van de vakverenigingen. De uitslag van de geschillencommissie van die vereniging is  bindend voor beide partijen. 

Binnen 4 weken zal Caelestis uitvoering geven aan de conclusies van die commissie.

 

Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld met in achtneming van de regels van de privacy. Klachten en de daarover gevoerde correspondentie worden door de opleiding gedurende 7 jaar bewaard.

 

XI Aansprakelijkheid

Een mogelijke aansprakelijkheid van de opleider of gastdocent, voortvloeiend uit verwijtbaar niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst is beperkt tot een maximum dat gelijk is aan het lesgeld van dat jaar.

Tijdens de opleiding leert de student veel over zichzelf. Het is van belang dat de student verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen welzijn en psychisch evenwicht. Mocht hier aanleiding toe zijn, dan kan de opleiding ondersteuning bieden of verwijzen naar een deskundige buiten de opleiding, maar de student is zelf verantwoordelijk voor alles wat in het ontwikkelingsproces naar voren komt en helder wordt. 

Wanneer de student fysieke en/of psychische klachten heeft welke consequenties kunnen hebben voor de studie, het bijwonen van de lessen of anderszins van invloed zijn op de groep of medestudenten, dan dienen deze van te voren gemeld te worden aan de opleider. Deze zal een afweging maken of het deelnemen aan de opleiding mogelijk is. 

 

XII Diversen

Caelestis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in rooster, locatie, opzet en inhoud van de activiteiten als daar dwingende redenen toe zijn.

Indien een student naar oordeel van de docenten de goede orde en voortgang belemmert, kan de opleiding eenzijdig de overeenkomst met de betreffende student ontbinden. Restitutie van het betaalde lesgeld is dan niet mogelijk.

 

De student wordt geacht de studieovereenkomst en de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan met de bepalingen voor deelname.

 

 
  • Facebook pagina Caelestis
  • Linkedin Dick van der Mark

© 2020 CAELESTIS ALL RIGHTS RESERVED

  • Facebook pagina Caelestis
  • Linkedin Dick van der Mark