top of page

De vakken

De lesstof voor alle vakken is opgedeeld in modules. Een overzicht hiervan krijg je bij aanvang van het studiejaar.

Astrologie

Je werkt bij dit vak met een symbolische weergave van de kosmos. We leven in een tijd waarin lichaam en geest als gescheiden worden voorgesteld, de stof geheel los staat van de ziel en waarin alleen de materie onderwerp is van  wetenschappelijk onderzoek, daarom is het wezen van de samenhang velen inmiddels ontgaan.

Die samenhang vormt het fundament van de astrologie. Het object in de ruimte is niet alleen een astronomisch verschijnsel dat zijn plaats aan de hemel inneemt, maar is tegelijk een waarneming vanuit de mens die zichzelf weerspiegeld ziet. Metafysisch gezien is er dus geen object daar en een mens hier, ze zijn beide één in hun wezen, hoewel verschillend in vorm.

Het derde jaar

Kijken in de tijd en zien wat je meemaakt. Door te kijken naar de voortgang van planeten in je eigen horoscoop kan je zien dat tijd niet alleen een lijn is van oorzaak en gevolg, maar ook cyclisch principe is, waardoor verborgen samenhangen verschijnen. Je leert de omslag te maken van beschrijvend duiden naar vraaggericht duiden. 

In dit jaar maak je een begin met je examendossier.

Aan het einde van het jaar ben je in staat een casus te behandelen en gerichte adviezen te geven aan je cliënt.

In 4 modules komen de onderwerpen die deze lesstof bevat aan de orde.

Het vierde jaar

In dit jaar gaat de aandacht uit naar je verbinding met anderen. Je krijgt meer inzicht van relatiemechanismen en hoe deze te herkennen in de horoscoop en de patronen die daarin een rol spelen inclusief die van de voorouders. Ook hechtingspatronen die zichtbaar worden in verbindingen leer je onderkennen en benoemen. Daarnaast wordt de theorie herhaald en je duidingservaring vergroot. Je kan dit jaar je portfolio voor het schoolexamen afronden. Aan het einde van het jaar ben je in staat om een duiding te doen waarin complexe familie- of relatiepatronen voorkomen en waaruit blijkt dat je thematisch kan duiden. De lesstof wordt in 5 modules behandeld.

Het examenjaar

De meeste studenten kiezen ervoor om gedurende de laatste twee jaren te werken aan hun portfolio voor het schoolexamen. Om de voorbereiding op het landelijk examen (Praktijkvoerend Astroloog) te ondersteunen biedt Caelestis de mogelijkheid aan van begeleiding op weg naar het examen.

Esoterie en symboliek

Een horoscoop bevat symbolen en geen taal, vandaar dat je een horoscoop moet ‘hertalen’ om in de actuele situatie een passend verhaal te hebben. Om dit te kunnen doen moet je kennis en intuïtie verenigen. Feitenkennis is overal te verkrijgen, maar het wezen van de symbolen te doorgronden en deze te combineren tot een geheel is het unieke in de aanpak van Caelestis. 

Het eerste jaar

Je verdiept je dit jaar in 2 thema’s. 

In het eerste onderwerp is ‘Eenheid in verscheidenheid’.

Je krijgt inzicht in de werking van de dualiteit en het waarom van het menselijk verlangen naar Eenheid.  

Het tweede thema is ‘Beelddenkers, Mythologie en beeldentaal’

Je leert zien dat symboliek het perfecte middel is om een boodschap eeuwigheidswaarde te geven. Uiteraard leer je de symbolen te duiden in de actualiteit van het hier en het nu.

Het tweede jaar

Twee gebieden staan dit jaar centraal.

Om te kunnen begrijpen vanuit welk paradigma astrologie werkt, krijg je een breder perspectief aangeboden. We gaan dieper in op de plek van de astrologie binnen de hermetische traditie in de loop der eeuwen. Dit kan je een beter beeld geven van b.v. het onderscheid dat gemaakt wordt tussen ‘het bovennatuurlijke en het natuurlijke’ of ’lichaam en geest’, opvattingen die in de recente geschiedenis als waarheid zijn aangenomen. 

Het tweede onderwerp volgt hieruit. Je leert te reflecteren vanuit welke visie jij leeft en werkt. In de New Age – en ook binnen de astrologische wereld – worden begrippen als  reïncarnatie, familiekarma en de evolutie van de ziel te pas en te onpas gebruikt. Je wordt uitgenodigd om hier een eigen antwoord op te formuleren.

Het derde jaar

‘Divinatie of wetenschap’ is een vraag die je nader onderzoekt dit jaar. Een sterrenwichelaar is iemand die de sterren weegt. Ontdek voor jezelf of het hier gaat om het gebruik van de juiste kennis of om de goddelijke interventie die zich manifesteert tijdens het werken met de horoscoop. De kwesties rond voorspellen of een prognose geven zijn onderdelen van de lesstof. 

De module ‘Concrete antwoorden of concrete vragen?’ laat je kennismaken met mantische technieken zoals Astrocards, de Tarot, de I Tjing en de Numerologie

Het vinden van de juiste vraag is misschien wel belangrijker dan het geven van een antwoord. Je leert hier omgaan met de reikwijdte van de astrologische praktijk.

Het vierde jaar

Voor zover in de afgelopen jaren nog geen vorm is gegeven aan het examendossier, dan kan je op dit moment werken aan de werkstukken die jouw visie op de astrologie en jouw paradigma weergeven.

Planten

Intuitieve ontwikkeling

Dit vak vormt een perfecte aanvulling op de lessen astrologie. Je wordt niet opgeleid tot psychic reader, maar je leert wel je intuïtie gericht in te zetten in combinatie met de horoscoop. 

Doel is het leren ervaren van en contact maken met de eigen innerlijke waarneming en het weergeven van innerlijke beelden.

 

Het eerste jaar

Belangrijkste training is het gronden, het thuis zijn in je eigen lichaam.

Het bestaan van alle dag vraagt veel van je denken vandaar dat dit onderdeel veelvuldige aandacht zal krijgen. Als je ‘aanwezig’ bent, dan kan je contact maken met je innerlijk en je bewust worden van je innerlijk weten, je intuïtie.

 

In dit jaar leer je de volgende punten:

 • Het verschil ervaren tussen het fysieke lichaam en het energetische lichaam

 • Aandacht voor de chakra’s en de aura en de betekenis daarvan

 • Gronding en energie stromen

 • eigen ruimte neer zetten en het ervaren ervan

 • Het eerste en twee chakra’s en de voetchakra’s, het schoonmaken ervan en het herkennen van de thema’s die daar voor jou in zitten

 

Het tweede jaar

Intuïtief zelfonderzoek houdt in dat je jezelf vragen stelt en de antwoorden daarop leert zien. Hierbij behoren de innerlijke communicatie en de innerlijke dialoog als werkvormen.

 

In dit tweede jaar leer je de volgende punten:

 • Herhalen van eerstejaars stof 

 • Aandacht voor het derde en vierde chakra en de betekenis ervan

 • Waarnemen welke thema’s voor jou spelen

 • Schoonmaken ervan

 • contact met jezelf en je intuïtie

 • voorkomen dat je aandacht overal en nergens is

 • Verzamelen van je energie

 • Energie die niet bij jou hoort, terug sturen naar herkomst

 • Jezelf energetisch schoonmaken

Het derde jaar

Je leert hier het waarnemen te interpreteren in een bepaalde context. Je leert het interpreteren van beelden en het overbrengen daarvan in woorden.

Om de energie van een ander te kunnen ‘lezen’ leer je energetisch contact maken en leer je de energie in de ruimte neer te zetten en te bewaken.

In dit jaar leer je de volgende punten:

 • waarnemen en interpreteren in een bepaalde context

 • het interpreteren van beelden en het overbrengen daarvan in woorden

 • het vijfde en zesde chakra en de handchakra’s

 • Energetisch schoonmaken van jouw werkruimte

 • Energetisch schoon blijven tussen en na een consult

Het vierde jaar

In het vierde jaar heb je een compleet beeld hoe je energetisch te werk kunt gaan voor, tijdens en na een consult. Daarnaast kan je jezelf energetisch gronden en schoon houden.

Je weet hoe je in contact komt met jouw intuïtie en hoe je deze kan verwoorden en inzetten tijdens het consulteren. Je kan de thema’s van de voorafgaande jaren integreren. Daarnaast komt nog het zevende chakra aan bod.

Zijn in een lichaam

Hier kan je de verbondenheid van lichaam en geest ervaren. Hoe meer je ‘thuis bent’ des te beter kan je de signalen van het lichaam te begrijpen. Hiermee kan je extra informatie in het werken met cliënten verkrijgen. 

Doel is het gewaarworden van fysieke aanwezigheid en de signalen daarmee verbonden. Eigen ruimte creëren tijdens het gesprek met de ander.

 

Het eerste jaar

Het bestaan van alle dag trekt je vaak weg van de verbinding met je lichaam. Daarom is het belangrijk om de verbondenheid van lichaam en geest ervaren. Hoe meer je ‘thuis bent’ des te beter kan je de signalen van het lichaam gaan voelen en begrijpen. Je voelt je dan meer “samen vallen met jezelf”. Het lichaam bevat een autonome wijsheid en intelligentie, die buiten het bereik van het denken valt. Deze wijsheid wordt hoorbaar en voelbaar als we onze aandacht naar binnen richten.

In het eerste jaar leer je de volgende punten:

 • Contact maken met je lichaam en het behouden daarvan d.m.v.  bewustwordingsoefeningen, meditatie, adem- en ontspanningstechnieken  en visualisaties

 • Aanwezig zijn in je lichaam

 • Verbetering van aanwezig zijn in je lichaam

 • Gewaarworden van het punt van aandacht

 • Waarnemen van lichaamssignalen, ademhaling en daarmee de verbinding tussen lichaam en geest

 

Het tweede jaar

In het tweede jaar leer je de volgende punten:

 • Bewustzijn verkrijgen over de aard van het contact met jezelf in contact met anderen en de vorm van intuïtie die het sterkst is in jou

 • Verdieping van contact met jezelf door op bepaalde thema’s contact met je lichaam te maken. Thema’s zoals, ziekte, fysieke klachten, beperkingen en grenzen.

Het derde jaar

In het derde jaar leer je de volgende punten:

 • Bij jezelf blijven in contact met een ander en het inzetten van je intuïtie daarbij

 • Innerlijke waarnemen en verwoording ervan, gekoppeld aan oefeningen met verschillende thema’s zoals emotie, gevoelens en intuïtie

Het vierde jaar

Kan je in je lichaam aanwezig zijn, terwijl je een consult geeft? Kan je contact met de ander maken terwijl je ook contact houdt met je eigen binnenste en alle informatie die daar naar voren komt. Je leert je eigen weg daarin gaan, want voor iedereen werkt dat net weer even anders

In het vierde jaar leer je de volgende punten:

 • Integratie van alle voorgaande onderwerpen

 • Oefenen met het gebruik van intuïtie tijdens consultering

 • Overdracht en tegenoverdracht

 • Bewustwording van allergieën voor een bepaald soort mens en aanpak ervan

 • Omgaan met eigen verdriet en dat van de ander in het consult

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding gaat het om bewustwording van jezelf en je omgeving. Welke plek heb je in de wereld en in de kosmos?

Bewustwording gebeurt o.a. door het zien hoe de kosmische patronen werken.

Het onderscheid tussen het fysieke, emotionele en rationele en spirituele in de horoscoop krijg je van meet af aan onderwezen.

Aan het einde van het eerste jaar ben je in staat om een horoscoop in trefwoorden te ‘lezen’’. 

In 5 modules komen de diverse aspecten van de lesstof aan de orde.

Het tweede jaar

In dit jaar wordt de verdieping en uitbreiding van de kennis gemaakt. Je krijgt meer zicht op onderlinge verbanden in de kosmos en de uitwerking daarvan in het menselijk leven. Je maakt kennis met de Centauren (Cheiron, Pholus en Nessus), met de asteroïden godinnen (Ceres, Vesta, Pallas Athena en Juno) én met de Plutoïden. Deze drie groepen van kleine planeten vormen een wezenlijke en eigentijdse aanvulling op de basisstof. Thema’s als familiekarma, essentie van het vrouwelijke en de oude wijze meesters worden hiermee nader belicht. Daarnaast maak je een eerste begin met het laten zien en horen van de verworven kennis en jouw reflectie daarop. Aan het einde van het leerjaar ben je in staat een globale duiding te verzorgen. De lesstof wordt in 5 modules behandeld.

bottom of page